Wednesday, May 18, 2016

Naze.

Kokoni jikan naze boku mada okiteiru no.
Osoi yoru nano ni , nemuikunai desuga?
Taihen nano. 
Yabai no kore. (ーー;) 

No comments: